Best Gujarati Suvichar 2017-18

Best Gujarati Suvichar 2017-18

અરીસો ફરી આજે લાંચ લેતા જ્ડપાયો

દિલમાં દર્દ હતું તો પણ ચહેરો હસતો દેખાયો