Good Morning In Gujarati

Good Morning In Gujarati

નીતિ સાચી હશે તો નશીબ ક્યારે

પણ ખરાબ નહિ થાય

બીજો માણસ આપણા માં વિશ્વાસ મૂકી શકે છે

એજ જીવન ની સોથી મોટી સફળતા છે