Good Morning In Gujarati

Good Morning In Gujarati

બસ દિલ જીતવાનો જ હેતુ રાખજો

કારણ કે દુનિયા જીતીને

પણ સિકદર ખાલી હાથે જ ગયો