Gujarati In Suvichar

Gujarati In Suvichar

યાદો ઓન કેટલી અજીબ હોય છે

જે સમય રડ્યા હતા તે સમય ને

યાદ કરીને હસવું આવે છે અને જે

સમય હસ્યા હતા તે સમયને યાદ

કરીને રડવું આવે છે