Good Morning In Gujarati

Good Morning In Gujarati

માન હોય તુયા પગ મુકજો સાહેબ અભિમાન તો

અહિયાં દરેક ને છે. સાહેબ હારવું જ પડે તો એ રીતે હારો

સાહેબ જે જીતનાર ને જીવનભર અફસોસ રહી જાય કોઈએ

પૂછ્યું કે જ્યારે પોતાના સાથ છોડી જાત તો શું કરશો

ખુબ સુંદર જવાબ મળ્યો

પોતાના ક્યારેય છોડી ને નાં જાય  અને જે જાય એ પોતાના

નાં કહેવાય