Good Morning Gujarati 2018

Good Morning Gujarati 2018

હું ઘણું બધું જાણું છું છતાં  અજાણની જેમ

વર્તુ  છું નાં બોલવું એ મારી કમ જોરી નથી

પણ મોન રેહવું એજ તાકાત છે