Best Gujarati Suvichar

Best Gujarati Suvichar

કોઈ પણ બાબત નું એટલું બધું

એનાલીસીસ નાં કરવું કે મગજ નું

પેરાલીસીસ થઇ જાય ઈશ્વર જીદગી

માણવા માટે આપી છે આણવા માટે નહિ