Best Gujarati Suvichar

Best Gujarati Suvichar

ઈશ્વર ચોપડામાં આપણું બોલેલું

વિચારેલું કે વાંચેલું નહિ પરંતુ

આપણું કરેલું નોધાય છે