Best Gujarati Suvichar

Best Gujarati Suvichar

ત્યાં સુધી જ તમે ઓળખાશે જ્યાં

સુધી તમે કામ આવશો

બાકી તો લોકો દીવા સળગાવી ને

દીવાસળી ફેંકી જ દેચે