Best Gujarati Suvichar

Best Gujarati Suvichar

ગમે એટલી ઈચ્છા હોય હમે એટલી પ્લાનીગ કરીએ

છેવટે તો પાછલી ઉમરે તમારા બેમાંથી એક જણ

ને એક દિવસ વહેલું જવાનું જ છે