Good Morning Suvichar

Good Morning Suvichar

સારા વર્તનથી સંપતી વધે છે

સારા વર્તનથી મન મળે છે

સારા વર્તનથી આયુષ્ય વધે છે અને

સારા વર્તનથી જ  માણસના ચારિત્ર્યના

ડોસ દુર થી જાય છે