Gujarati Love Shayari

Gujarati Love Shayari

જિંદગી માં ક્યારેય પ્રેમ કરવાનું મન થાય

તો દુખ સાથે પ્રેમ કરી લેજો કેમ કે

દુનિઆ નો નિયમ છે જેને જેટલું ચાહશો

એને  એટલુજ દુર પામશો