Gujarati Love Shayari

Gujarati Love Shayari

નથી નીકળી શકાતું તારા વિચારોમાંથી

જરૂર કોઈ રાજ છે

ફક્ત તને જ ચાહું ચુ એ જોઈને તો

આખી સુક્ષ્તિ નારાજ છે