Gujarati Love Shayari

Gujarati Love Shayari

કોઈ કહે છે જ્ન્મોમ્ન્મ નો

સાથ એટલે પ્રેમ

હું કહું છું એક પળ નો સાથ ને જન્મોજન્મ

નો આહેસાસ એટલે પ્રેમ