Good Morning In Gujarati

Good Morning In Gujarati

જીવન હમેશા અહમ અને લાગણી વચ્ચે રહેલું છે

તફાવત ફક્ત એટલો છે

લાગણી કહે છે ચાલો ને હું માફી માગું પરતું અહમ કહે છે

તમને કહો કે તે માફી માગે