Good Morning In Gujarati

Good Morning In Gujarati

જો બીજાએ તમને ઈજા કરી હોય

તો એ ભૂલી જજો પણ તમે જો

કોઈને ઈજા કરી હોય તો એ કડી

ભૂલતા નહિ સાહેબ