Best Gujarati Suvichar

Best Gujarati Suvichar

ઈશ્વેર સાચાને ઓછું આપે છે

પણ સાથ પૂરો આપે છે

ખોટા ને બધું આપે છે પણ

સાથ નથી આપતો