ગુજરાતી સુવિચાર | જો પડછાયો કદ કરતા મોટો થવા લાગે….. સુવિચાર સ્ટાર 

ગુજરાતી સુવિચાર |

જો પડછાયો કદ કરતા અને વાતો હેસિયત કરતા મોટી થવા લાગે ત્યારે

સમજવું કે સુરજ આથમવાનો સમય થયો છે……. સુવિચાર સ્ટાર