Good Morning Suvichar

Good Morning Suvichar

એ જિંદગી કિતને દર્દ દેતી હે

ફિર ભી જિંદગી સે ઉમીદ રહતી હે

દિલ કહેતા હે કોઈ યાદ નહી કરેગા

પર આપ યાદ કરોગે એસી ઉમીદ રહેતી હે