Good Morning Gujarati

Good Morning Gujarati

જે  માણસ બીજાના મોઢા પર

ખુશી જોઇને ખુશ થતો હોય છે

ઉપરવાળો એના મોઢા પર ક્યારેય પણ

ખુશી ઓછી થવા દેતો નથી