Best Gujarati Suvichar 2017

Best Gujarati Suvichar 2017

જિંદગીમાં ગમે તેટલી મુશ્કેલી આવે તો પણ

કોઈની મદદ નાં લેતા  મુશ્કેલી થોડીક વાર ની

હોય છે જ્યારે એહસાન જિંદગીભર નો હોય છે