Best Gujarati Suvichar 2017

Top Best Gujarati Suvichar

Best Gujarati Suvichar 2017

અંતરથી કપડા મેહેકાવવા એ

કોઈ મોટી વાત નથી મજા તો

ત્યારે આવે જ્યારે  સુંગધ તમારા

કિરદાર માંથી આવે