Best Gujarati Suvichar

Best Gujarati Suvichar

આગળ વધવાની જેને તમના છે તેને

આ દુનિયા માં કોઈજ રોકી શકતું નથી

પહાડોના કારને નદીઓના પ્રવાહ ક્યારેય

રોકાતા નથી