Best Gujarati Suvichar

Best Gujarati Suvichar

દુઃખના પક્ષી ઓને તમે તમારા માથા પર

ઉડતા રોકી શકતા નથી

પરતું તમને તમારા માથા પર માળો બાંધતા

રોકી શકો છો