ગુજરાતી સુવિચાર | લોકો બીજાઓને જજ કરવા માં…..

ગુજરાતી સુવિચાર |

લોકો બીજાઓને જજ કરવા માં ઝડપી હોય છે

પણ સવ્યમ ને સુધારવામાં ધીમા હોય છે