Gujarati Love Shayari

Gujarati Love Shayari

સુગંધ ગુલાબની આજે પણ સુકાયા આછી

આંખ બંધ છે જેમ તારી યાદને મારા

જીવનમાં તારી હાજરી સમજીને રાખી છે