Gujarati Love Shayari

gujarati love shayari

Gujarati Love Shayari

એક બાજી ના બે રમનાર કોઈ જીતે

તો કોઈ હારે પણ

પ્રેમ ની બીજી તો સહુ થી ન્યારી તો

બને જીતે ક તી બને હારે