Gujarati Love Shayari

Gujarati Love Shayari

કુછ બીતે હુયે લમ્હો શે મુલાકાત હુઈ

કુછ  તૂટે હુયે સપનો શે બાત હુઈ યાદ

જો કરને  બેઠે ઉન તમામ યાદો કો તો

આપ કઈ યાદ શે શરૂઆત હુઈ