Gujarati Love Shayari…. જેના દિલ પર

Gujarati Love Shayari…. જેના દિલ પર

જે નાં દિલ પર વાગે છે એ  આંખોથી નથી રોતા

જે પોતાના નથી થયા એ કોઈના નથી થયા સમય

કાયમ એજ શીખવાડે છે જે દરેક ને સપના તૂટી

જાય છે પણ પુરા નથી થતા