Good Morning Suvichar

Good Morning Suvichar

સારા માણસો આપણી જિંદગી માં આવે

એ આપણી ભાગ્ય્તા છે

અને એની સાથે સંબંધો જોડી રાખવા એ

આપણી યોગ્યતા છે

One thought on “Good Morning Suvichar

  1. સારા માણસો આપણી જિંદગી માં આવે

    એ આપણી ભાગ્ય્તા છે

    અને એની સાથે સંબંધો જોડી રાખવા એ

    આપણી યોગ્યતા છે

Comments are closed.