Good Morning Suvichar

Good Morning Suvichar

સહેતા આવડી જાય તો રહેતા પણ આવડી જાય છે

ઘડિયાળ બઘડે તો રીપેરીંગ કરનાર મળે સાહેબ

પણ સમય તો જાતે જ સુધારવો પડે