Good Morning Suvichar

Good Morning Suvichar

દિલ થી દુવા કરો માગેલું

બધું જ્ મળી જાય છે

વાણી અને વર્તન માં જો મીઠાસ

હોય તો દુશ્મન પણ નમી જાય