Good Morning Suvichar

Good Morning Suvichar

ધર્મનો સમસ્ત સાર સાંભળો અને

સાભળીને તેનું બરાબર પાલન કરો

જે વ્યવહાર પોતાના પ્રતિકુળ સમજાય

તે બીજાની સાથે પણ ન કરો